Select menu item

За нас

Българско училище “Пейо Яворов” – Брюксел
1180-Bruxelles, Avenue Lancaster 47 A
Телефон: +32 475 93 30 88
Email: bg.uchilishte.bru@gmail.com

Българско неделно училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия функционира от 1992 година. Създадено с възрожденски ентусиазъм, днес то е жив организъм, който расте, променя се и се развива.

В Събота учебните занятия  ще се провеждат в училище Singelijn SecondAir, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek,  www.singelijn2r.be; ЗА  1-ви „а“ , 1-ви „б“ , 1-ви „в“, 2-ри „б“, 2-ри „в“, 3-ти „б“, 3-ти „в“, 4-ти „б“, 4-ти „в“, 5-ти „б“, 6-ти „б“ клас , 7-ми клас ; 8-ми клас , Подготвителна група A (III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.) и Подготвителна група Б  (IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.).

През седмицата  (от понеделник до петък) за останалите класове учебните занятия се провеждат на Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.   

Справка за класа и за часа на провеждане на учебните занятия направете в меню : Седмичен график и програма на часовете за 2020-2021 учебна година.

Образователният процес е на следните нива:
Начален етап от 1. клас до 4.клас
Основен етап от 5. клас до 7. клас.
Първи гимназиален етап от 8. клас до 10. клас.
Втори гимназиален етап от 11. клас до 12. клас.
Провеждат се занимания и за предучилищна подготовка.
Предучилищното образование се организира във възрастови групи:
Трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни
Четвърта подготвителна възрастова група- 6-7 годишни
При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответна възрастова група може да се сформира разновъзрастова група.

Училището организира обучение (ЗИП- задължително изучаван предмет) по програмата на МОН за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) :
1. Български език и литература (БЕЛ),
2. География и икономика на България (от 5. до 12.клас),
3. История и цивилизации на България (от 5. до 12.клас).
Училището предлага допълнително обучение (СИП) Кръжок по РОДИНОЗНАНИЕ:
1. Околен свят (за 1.клас и за 2.клас),
2. Човекът и обществото (за 3. клас и за 4.клас).
През 2020-2021 учебна година се организират допълнителни часове  за учениците от 1. до 12. клас. 
В тези часове децата ще се запознават с българския фолклор, фолклорните празници и красотата на българското народно творчество. Децата ще се подготвят за училищните тържества, както и за българските празници Коледа, Баба Марта и Великден. Запознавайки се с българските народни традиции, те по естествен начин ще могат да се самоидентифицират. Така те ще стъпят върху една здрава основа относно своето отношение към света, а именно представата за единение с народа, към който принадлежат.
Oт 2019-2020 учебна година се организират допълнителни курсове по българския език и литература за ограничаване отпадането от училище, за учениците, чийто майчин език не е български и е втори, трети по реда на усвояване. За повече информация, моля свържете се с нас– bg.uchilishte.bru@gmail.com

Сертификационни изпити
Българското училище „Пейо Яворов“ дава възможност на всички желаещи ученици да се явяват на дистанционни сертификационни изпити за покриване на ниво на владеене на български език (БЕ), съответстващ на Общата европейска референтна езикова рамка (нива от А1 до Б2), по която рамка се оценяват компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане. БУ “Пейо Яворов“ работи с Департамента за езиково обучение ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“. За повече информация, моля свържете се с нас- bg.uchilishte.bru@gmail.com

Подготовка на кандидат-студенти
Могат да се организират и кандидат-студентски курсове в групи с най-малко от осем деца/ученици/кандидат-студенти по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика за прием в български висши училища. Те се провежда при спазване на следните изисквания:
1. дейностите се организират в групи;
2. групите се сформират от ученици, които се обучават във втори гимназиален етап на средно образование в българското неделно училище в чужбина;
3. обучението е с продължителност не по-малко от 100 учебни часа годишно по учебен предмет;
4. обучителните материали се разработват от преподавателите, които провеждат подготовката на кандидат-студентите.    За повече информация и записване, моля свържете се с нас- bg.uchilishte.bru@gmail.com

Ваканционни занимални
При желание на родителите през ваканциите организираме допълнителни дейности, свързани с българския език, литература, бит и национални традиции. Темите са съобразени с периода на ваканциите.
Могат да се организират в групи с най-малко от осем деца/ученици/. За предварително записване, моля свържете се с нас- bg.uchilishte.bru@gmail.com

НОВО По ПМС №90 от 29 май 2018г. за българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) се позволява:
Електронно обучение с частично присъствени часове. То може да се провежда в следните случаи:
1. налице е временна невъзможност на деца/ученици за обучение в присъствена форма в българско неделно училище в чужбина за не повече от шест месеца;
2. при заявено желание от родителите на деца/ученици със специални образователни потребности;
3. при заявено желание от лица, които желаят да завършат обучението по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика за два класа в рамките на една учебна година.
Електронно обучение без присъствени часове. То може да се провежда в следните случаи:
1. налице е обективна, трайна невъзможност на деца/ученици за обучение в присъствена форма в българското училище, включително за учениците със специални образователни потребности;
2. при несъответствие на възрастта на лицето, което желае да се обучава, с изискванията в учебната програма за придобити компетентности по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика за съответния клас.

От 2010 година нашето училище членува в Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ). Отговорник за връзки с организацията и другите училища е г-жа Валентина Найденова.

Учебните занятия започват на 2 септември 2020 година (вторник).

Учебните занятия през 2020-2021 година се провеждат  6 дена от седмицата, в зависимост от съответния клас, на две места:

Събота учебните занятия  ще се провеждат в училище Singelijn SecondAir, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek,  www.singelijn2r.be; ЗА  1-ви „а“ , 1-ви „б“ , 1-ви „в“, 2-ри „б“, 2-ри „в“, 3-ти „б“, 3-ти „в“, 4-ти „б“, 4-ти „в“, 5-ти „б“, 6-ти „б“ клас , 7-ми клас ; 8-ми клас и Подготвителна група A (III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.) и Подготвителна група Б  (IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.).

През седмицата  (от понеделник до петък) за останалите класове учебните занятия се провеждат на Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.   

Справка за класа и за часа на провеждане на учебните занятия направете в меню : Седмичен график и програма на часовете за 2020-2021 учебна година.

================================================================

Учебното време

Учебното време през учебната година е в периода от 1 септември до средата на месец юни на следващата календарна година. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.

За справка: Организация на учебната година

Времетраене на учебните часове: блок часове с 1 почивка от минимум 15 минути целеви игри, свързани с обучението между два учебни часа (наредба №10 на МОН от 1 септември 2016, издадена от Министъра на образованието и науката)

  • Предучилищна група- 30 минути
  • Първи клас – 30 минути
  • Втори клас – 35 минути
  • От трети клас до дванадесети клас – 40 минути

Моля, направете справка в  Подлежи на уточнение.

================================================================

Със започването на 2017-2018 учебна година бе открита група във Фейсбук за всички родители, учители и деца свързани с българското училище в Брюксел.
Статусът на групата е Заключена, като всеки може да види съществуването й , но само членовете могат да виждат постовете и коментарите. Ето линка за връзка:

https://www.facebook.com/groups/1842094626101832/?source=create_flow