Финансиране
Българско училище „Пейо Яворов“ е регистрирано под номер 7 в списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ). Списъкът е утвърден със Заповед № РД09‐612/ 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г.  Тук: https://www.mon.bg/bg/174 или тук: file:///D:/T%C3%A9l%C3%A9chargements/zap612_Spisak_BNU_100320_prilozhenie%20(1).pdf

Дейността на училищeто ни се подпомага със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, и се дофинансира чрез училищни такси.

Заповед № РД09-1101/19.05.2020 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година (публ. 21.05.2020 г.) тук: https://www.mon.bg/bg/174 или тук: file:///D:/T%C3%A9l%C3%A9chargements/zap1101_fin-standart-bedelni_21052020%20(2).pdf

Такси
Със записването на всеки ученик/ ученичка трябва да се заплати такса, определена от Родителския съвет.

ТАКСИ УЧЕБНА 2020- 2021
КЛАС 1-во дете 2-ро дете 3-то дете
Подготвителна група 200 160 130
от 1. до 4.- такса ЗИП: Български език и литература (БЕЛ) 200 160 130
от 1. до 4. – такса СИП: РОДИНОЗНАНИЕ 55 40 30
от 5-ти до 12-ти – такса ЗИП: Български език и литература (БЕЛ); История и цивилизации на България; География и икономика на България 255 200 160
  • такса ЗИП, включва Задължително изучаваните учебни дисциплини: Български език и литература (БЕЛ-от подготвителна група до 12.клас), История и цивилизации на България (от 5. до 12.клас), География и икономика на България (от 5. до 12.клас), както предвижда българското законодателство за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ).
  • такса СИП, включва Свободно избрана учебна дисциплина по РОДИНОЗНАНИЕ: за 1.и 2. класове – Околен свят, за 2. и 3. класове – Човекът и обществото.

Таксата за 2020-2021 учебна  година за ученик от 1. до 4. клас, комбинирано ЗИП и СИП, е:  за първо дете = 255 евро, за второ дете = 200 евро, за трето дете = 190 евро.  Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „такса ЗИП и СИП “.

Само такса ЗИП за първо дете = 200 евро,  за второ=160 евро, за трето дете = 130 евро.  Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „такса ЗИП“.

ПОЯСНЕНИЕ   Таксата за  задължително изучаваните предмети по програмата на МОН (ЗИП)  за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ), за първо дете е 255 евро, такса ЗИП за второ дете е 200 евро, такса ЗИП за трето дете e 160 евро. Такса ЗИП включва обучението по:
1. Български език и литература (БЕЛ)
2. География и икономика на България (от 5. до 12.клас)
3. История и цивилизации на България (от 5. до 12.клас)

Такса ЗИП включва и обучението в Подготвителната група.

  • За да се предотврати прекалено закъснение на заплащане на таксите, Родителският съвет реши да се въведе задължително авансово заплащане до края на септември 2020г. на 100 евро и пълното заплащане на дължимата сума до края на ноември 2020г.

Такса ЗИП се заплаща в срок не по-късно от 30 ноември на същата учебна година.
Банковата сметка е BE 27 0689 1016 5373
Belfius
Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique
Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „такса ЗИП“.

Обучението в кръжока СИП по РОДИНОЗНАНИЕ  за 1.клас (Околен свят) , за 2. клас (Околен свят), за 3. клас (Човекът и обществото) и за 4.клас (Човекът и обществото), е по желание на родителите. Таксата за  обучение СИП по  РОДИНОЗНАНИЕ  e определена от Училищното ръководство на 55 евро. 

Молим, таксата да бъде заплатена в срок най-късно до 30 октомври на същата учебна година по Банковата сметка на училището: 

BE 27 0689 1016 5373
Belfius
Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique

Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „ СИП Родинознание“.
Годишната училищна такса за ЗИП и СИП обучение, по решение на родителския съвет, от 2019-2020 учебна година, е невъзвръщаема.

Училището има право да начислява лихви, ако след определената дата таксата не е постъпила по сметката на училището към 15 декември.

Дете, записано по-късно, заплаща пропорционална такса спрямо времето на записване.

Семейства в затруднено финансово положение могат да платят таксата на части, ако представят необходимите официални документи пред ръководството на училището.