Select menu item

Такси

Финансиране
Българско училище „Пейо Яворов“ е регистрирано под номер 7 в списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ). Списъкът е утвърден със Заповед № РД 09 – 469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г.

Дейността на училищeто ни се подпомага със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, и се дофинансира чрез училищни такси.

Такси
Със записването на всеки ученик/ ученичка трябва да се заплати такса, определена от родителския съвет, която е публикувана на сайта на училището в падащото меню „Такси“.

Таксата за  задължително изучаваните предмети по програмата на МОН (ЗИП за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ), за първо дете е 180 евро, таксата за ЗИП, за второ дете е 150 евро. Такса ЗИП включва обучението по :
1. Български език и литература (БЕЛ),
2. География и икономика на България (за 5., за 6., за 7. и за 10.клас),
3. История и цивилизации на България (за 5., за 6., за 7. и за 11.клас).

Такса ЗИП включва и обучението в Подготвителната група.

Такса ЗИП се заплаща в срок не по-късно от 30 септември на същата учебна година.
Банковата сметка е BE 27 0689 1016 5373
Belfius
Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique
Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „такса ЗИП“.
Обучението в кръжока СИП по РОДИНОЗНАНИЕ  за 1.клас (Околен свят) , за 3. клас (Човекът и обществото) и за 4.клас (Човекът и обществото), е по желание на родителите. Таксата за  обучение СИП по  РОДИНОЗНАНИЕ  e определена от Училищното ръководство на 55 евро. 

Молим, таксата да бъде заплатена в срок най-късно до 10 октомври 2018 г. по Банковата сметка на училището:  BE 27 0689 1016 5373
Belfius
Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique

Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „ СИП Родинознание“.
Годишната училищна такса за ЗИП и СИП обучение, по решение на родителския съвет, от 2018-2019 учебна година, е невъзвръщаема.

Училището има право да начислява лихви, ако след определената дата таксата не е постъпила по сметката на училището към 15 ноември.

Дете, записано по-късно, заплаща пропорционална такса спрямо времето на записване.
Училищната такса не включва застраховка за детето/децата в случай на нанесена от него/тях щета или на злополука по време на учебните занятия в Българското училище „Пейо Яворов“. В случай на възникнали щети или злополука, причинени от дете/деца по време на учебните занятия, родителите остават изцяло отговорни за поемане на съответните разходи.
Семейства в затруднено финансово положение могат да платят таксата на части, ако представят необходимите официални документи пред ръководството на училището.