Select menu item

Такси

Таксите за 2018 – 2019 учебна година са в процес на уточняване.

Финансиране
Българско училище „Пейо Яворов“ е регистрирано под номер 7 в списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ). Списъкът е утвърден със Заповед № РД 09 – 469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г.

Дейността на училищeто ни се подпомага със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, и се дофинансира чрез училищни такси.

Такси
Със записването на всеки ученик/ ученичка трябва да се заплати такса определена от родителския съвет, която е публикувана на сайта на училището в падащото меню „Такси“.

Таксата се заплаща в срок не по-късно от 30 септември на същата учебна година.
Банковата сметка е BE 27 0689 1016 5373
Belfius
Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique

Пишете на латиница – имената на детето, в кой клас учи и добавете информация за какво заплащате – само ЗИП, само СИП или и двете заедно ЗИП+СИП.

*ЗИП- задължително изучавани предмети по програмата на МОН за Българските неделни училища в чужбина.

*СИП- допълнително обучение по РОДИНОЗНАНИЕ: Околен свят (1.клас),Човекът и обществото ( 3. и 4.клас).

Годишната училищна такса, по решение на родителския съвет, от 2018-2019 учебна година, е невъзвръщаема. Училището има право да начислява лихви, ако след  определената дата таксата не е постъпила по сметката на училището към 15 ноември.

Дете, записано по-късно, заплаща пропорционална такса спрямо времето на записване.

Училищната такса не включва застраховка за детето/децата в случай на нанесена от него/тях щета или на злополука по време на учебните занятия в Българското училище „Пейо Яворов“. В случай на възникнали щети или злополука, причинени от дете/деца по време на учебните занятия, родителите остават изцяло отговорни за поемане на съответните разходи.

Семейства в затруднено финансово положение могат да платят таксата на части, ако представят необходимите официални документи пред ръководството на училището.